Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Skab tryghed hos dit personale og klæd dem rigtigt på!

Book et kursus i konflikthåndtering, magtanvendelse og nødværge
– specielt tilrettelagt for institutioner og pædagoger.

Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Skab tryghed hos dit personale og klæd dem rigtigt på!

Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed.

Magtanvendelse

Nødværge

Kommunikation & Kropssprog

Psykisk førstehjælp & Kriseberedskab

Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Kursus i konflikthåndtering, magtanvendelse og nødværge

Kursus i Konflikthåndtering ved Dinsikkerhed.nu, er et kursus der har som mål at klæde kursisten på til at stå stærkere rustet i situationer hvor der opstår konflikter, sikre et sundt arbejdsmiljø og nedbringe antallet af hændelser og tilskadekomster der kan lede til syge- og fraværsdage!

Vores kurser giver kursisten en række værktøjer i konflikthåndtering og sikrer dermed, at kursisten vil opgradere sine færdigheder i at varetage egen, kollegers og borgerens sikkerhed.

Book et kursus i konflikthåndtering, magtanvendelse og nødværge
– specielt tilrettelagt for institutioner og pædagoger.

Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Kurset i konflikthåndtering, magtanvendelse og nødværge
har fokus på disse områder

Investér i din egen og dine kollegaers sikkerhed.

Magtanvendelse

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i de lovmæssige beføjelser.

Z

Kontakt

Z

Fastholdelse

Z

Forflytning

Z

Pacificering

Nødværge

Der vil være fokus på simple og effektive nødværgeteknikker.
Du lærer at:

Z

Frigøre sig fra fastholdelse

Z

Oprette en sikkerhedszone

Z

Afværge slag

Z

Respondere på angreb

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i straffelovens § 13

Kommunikation & Kropssprog

Der vil være fokus på simple og effektive metoder i forbindelse med kommunikation og kropssprog.

Z

Dialog

Z

Kropssprog

Z

Psykologi

Psykisk førstehjælp & Kriseberedskab

Der vil være fokus på simple og effektive metoder i forbindelse med psykisk førstehjælp og kriseberedskab.

Z

Debriefing

Z

Samarbejde og kollegastøtte

Z

Kriseberedskab

Undervisningen foregår på eget ansvar. Og Dinsikkerhed.nu frasiger sig al ansvar for evt. opstået skader, i forbindelse med et kursus afholdt af Dinsikkerhed.nu

Din sikkerhed nu – Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Voksenansvarsloven

§ 7. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på anbringelsessteder efter § 66, stk. 1, i lov om social service må kun ske undtagelsesvis og må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk indsats.

Stk. 2. Forud for enhver form for magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal plejefamilien eller personalet afsøge alle muligheder for at opnå barnets eller den unges frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning.

Stk. 3. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes.

Stk. 4. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal udøves så skånsomt og kortvarigt, som omstændighederne tillader, og med størst mulig hensyntagen til barnets eller den unges personlige integritet.

Der skal endvidere i magtanvendelsen eller indgrebet tages hensyn til andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Fiksering og ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling er ikke tilladt.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=186037

Efter Voksenansvarsloven § 7 over for børn og unge anbragt uden for hjemmet, kan jeg kun tilslutte mig ovenstående.

Men når det går helt galt, for unge med selvdestruktiv eller udadreagerende adfærd, feks. i form af råben, vold eller motorisk uro, kan det blive nødvendigt at gribe ind, for at sikre den unge og omgivelserne imod en unødvendig stressfaktor.

Det skal ske på en professionel måde, hvor alle de implicerede kan se hinanden i øjnene bagefter.

Dinsikkerhed.nu tilbyder jer, som aldrig har haft kendskab til selvforsvar, et 2 timers kursus i konfliktløsning, hvor I vil få de vigtigste redskaber, til at håndtere en magtanvendelse eller evt nødværge, som er tilpasset lovgivningen (Voksenansvarsloven og serviceloven § 123 ) Og endnu vigtigere, sikrer den unges retssikkerhed under en eventuelt konflikt.

Kurset tager udgangspunkt i de generelle betingelser, for lovlighed under en magtanvendelse og evt. nødværge. Magtanvendelsen og nødværgehandlingen skal altid være afpasset forholdene i den enkelte situation, og skal være så nænsomt, lempelig og kortvarig som det er muligt (det mindste indgrebsprincip).

Kilde: www.socialstyrelsen.dk

Mange konflikter og magtanvendelser kan undgås ved at klæde personalet/pædagogen rigtigt på, i forhold til sin egen sikkerhed og udstråling i jobbet.